Ἑλληνικά   English  
Title
Ἐπιλογὴ γραμματοσειρᾶς:

(Οἱ γραμματοσειρὲς πρέπει νὰ εἶναι ἤδη ἐγκατεστημένες στὸ σύστημά σας γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσει ὁ ἱστοπλοηγός σας.)
Ἐπιλεγμένη γραμματοσειρά: Palatino Linotype
Τύπος ἱστοπλοηγοῦ: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Ἄλλα ἐργαλεῖα καὶ τεχνικὲς πληροφορίες

Περιεχόμενα

Κωδικοσελίδες

Τί εἶναι κωδικοσελίδα;

Πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα, τί εἶναι μία κωδικοσελίδα; Ὁ βάρβαρος αὐτὸς ὅρος προέρχεται ἀπὸ τὸν ἐξ ἴσου βάρβαρο ἀγγλικὸ ὅρο pagecode ποὺ εἰσήγαγε ἡ Μικροσὸφτ γιὰ τὸ λειτουργικὸ σύστημα DOS. Γιὰ νὰ καταλάβουμε τί εἶναι ἡ κωδικοσελίδα ἂς θυμηθοῦμε ὅτι, παρ᾿ ὅλη τὴν οἰκειότητα ποὺ νοιώθουμε γιὰ τοὺς ὑπολογιστές, αὐτοὶ δὲν εἶναι παρὰ ἄψυχα ὄντα ποὺ στὰ ἐσώτερά τους, ἀντίθετα μὲ μᾶς, δὲν ἔχουν αἰσθήματα, ἀλλὰ ἀριθμούς. Ἡ μνήμη ἑνὸς Η/Υ ἀποτελεῖται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπὸ ἀριθμούς.

Πῶς γίνεται λοιπὸν αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὁ ἀναγνώστης νὰ διαβάζει ὄχι ἀριθμούς, ἀλλὰ κείμενο, καὶ μάλιστα ἑλληνικὸ κείμενο; Χάρη στὴν κωδικοσελίδα.

Ἡ κωδικοσελίδα εἶναι μία σύμβαση, ἕνας πίνακας ἀντιστοιχίας ἀνάμεσα στοὺς ἀριθμοὺς τοῦ Η/Υ καὶ σὲ χαρακτῆρες. Κι ὅταν λέμε χαρακτῆρες ἐννοοῦμε σύμβολα, γράμματα, σημεῖα στίξης, ψηφία, ἰδεογράμματα, κ.ο.κ.

Κωδικοσελίδες ὑπῆρξαν πολλὲς (σὲ κάποια ἐποχὴ κάθε κατασκευαστὴς Η/Υ εἶχε τὶς δικές του). Σήμερα ὅμως ἡ κατ᾿ ἐξοχὴν κωδικοσελίδα ποὺ τείνει νὰ ἐπιβληθεῖ παντοῦ εἶναι ἡ Unicode. Ἡ κωδικοσελίδα αὐτὴ ἔχει χῶρο γιὰ πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο διαφορετικὰ σύμβολα.

[Ἂς μὴ γυρίσουμε στὶς παλαιὲς κωδικοσελίδες ISO 8859-7, Windows 1253, DOS 437/737, κ.λπ. οἱ ὁποῖες ἀνήκουν στὶς σκοτεινὲς μέρες τοῦ μονοτονικοῦ. Ὅταν τὸ ΠΑΣΟΚ ἐπέβαλε τὸ μονοτονικό, τὸ πρῶτο του μέλημα ἦταν νὰ πείσει τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς τυποποίησης καὶ τὶς πολυεθνικὲς τῆς πληροφορικῆς ὅτι μόνο αὐτὸ ὑπῆρχε, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουμε σωρεία μονοτονικῶν τυποποιήσεων γιὰ τὰ λεγόμενα «Modern Greek» ἐνῷ δειλὰ-δειλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ φιλόλογοι ζητοῦσαν τεχνικὴ ὑποστήριξη γιὰ νὰ γράψουν ἀρχαῖα ἑλληνικά. Τὸ Unicode, βάζοντας ὅλες τὶς γλῶσσες (ζῶσες ἢ νεκρὲς) στὸ ἴδιο ἐπίπεδο ἐπανέφερε εὐτυχῶς τὸ πολυτονικὸ στὸ προσκήνιο, ἐπὶ ἴσοις ὅροις μὲ τὸ μονοτονικό. Παρ᾿ ὅλα αὐτά, ἐξ αἰτίας τῆς προπαγάνδας τῶν μονοτονιστῶν, καὶ σήμερα ἀκόμα πολλοὶ ξένοι πιστεύουν ὅτι μόνο τὰ ἀρχαῖα γράφονται πολυτονικά, ἕνα φρικτὸ λάθος ποὺ θέλουμε νὰ ξεσκεπάσουμε μέσῳ τοῦ ἱστοχώρου μας.]

Unicode

Τὰ ἑλληνικὰ δυστυχῶς (ἀπὸ βλακεία καὶ ἀσχετοσύνη κάποιων ὑπαλλήλων τοῦ ΕΛΟΤ) βρίσκονται σὲ δύο διαφορετικοὺς καὶ ἀρκετὰ ἀπομακρυσμένους ὑποπίνακες τῆς Unicode: ὁ πρῶτος περιέχει τὰ λεγόμενα «βασικὰ ἑλληνικὰ» (στὴν οὐσία: τὰ μονοτονικὰ) καὶ ὁ δεύτερος τὰ λεγόμενα «ἐκτεταμένα» (στὴν οὐσία: τὰ γράμματα μὲ τόνους, πνεύματα καὶ ὑπογεγραμμένη). Ἡ βλακεία ἔγκειται στὸ ὅτι ἡ ὀξεία ἔχει κωδικοποιηθεῖ μὲ δύο τρόπους: σὰν «τονικὸ σημεῖο» τοῦ μονοτονικοῦ καὶ σὰν «ὀξεία» τοῦ πολυτονικοῦ.

Ἰδοὺ οἱ δύο αὐτοὶ πίνακες. Πρῶτα ὁ πίνακας τῶν «βασικῶν ἑλληνικῶν»:

Πρόκειται γιὰ τὶς θέσεις 0370 ἓως 03FF (σὲ δεκαεξαδικὸ σύστημα, δηλαδὴ 880 ἓως 1023 σὲ δεκαδικὸ σύστημα). Κάποιες ἐπεξηγήσεις: 0391-03A9 εἶναι τὰ κεφαλαῖα (μὲ μία κενὴ θέση ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ τελικὸ σίγμα) καὶ 03B1-03C9 τὰ πεζά. 03AC-03AF καὶ 03CC-03CE εἶναι τὰ φωνήεντα μὲ ὀξεία, 03CA-03CB τὰ φωνήεντα μὲ διαλυτικὰ καὶ 0390, 03B0 τὰ πεζὰ φωνήεντα μὲ διαλυτικὰ καὶ ὀξεία. 03AA-03AB εἶναι τὰ κεφαλαῖα μὲ διαλυτικὰ. Ὅλα τὰ ἄλλα τονισμένα γράμματα βρίσκονται στὸν πίνακα τῶν «ἐκτεταμένων ἑλληνικῶν». 0374 καὶ 0375 εἶναι ἡ ἄνω καὶ κάτω κεραία, ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἀρίθμηση. Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἀρίθμησης χρησιμοποιοῦμε ἐπίσης τὸ στίγμα (03DA/03DB), τὸ κόππα (03DE/03DF) καὶ τὸ σάμπι (03E0/03E1). 0387 εἶναι ἡ ἄνω τελεία, καὶ 037E τὸ ἑλληνικὸ ἐρωτηματικό. Τὰ ὑπόλοιπα σημεῖα στίξεως εἶναι κοινὰ μὲ αὐτὰ τῆς λατινικῆς γραφῆς καὶ βρίσκονται στὸν ἀντίστοιχο πίνακα. 03DC/03DD εἶναι τὸ δίγαμμα καὶ 03D7 ἡ σύντμηση τοῦ συνδέσμου καί. 03D8/03D9 εἶναι παλαιότερες μορφὲς τοῦ κόππα ποὺ χρησιμοποιοῦνται σὰν γράμματα καὶ ὄχι σὰν ἀριθμοί. 03F3 εἶναι τὸ jot ποὺ βρίσκουμε στὶς γραμματικὲς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς. Οἱ χαρακτῆρες 03D0-03D6 καὶ 03F0-03F1 δὲν χρησιμοποιοῦνται γιὰ ἑλληνικὰ κείμενα ἀλλὰ μόνο ὡς σύμβολα μαθηματικῶν τύπων. Οἱ χαρακτῆρες 03E2-03EF ἀνήκουν στὴ κοπτικὴ γραφὴ καὶ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὰ ἑλληνικά.

Ἀκολουθεῖ ὁ πίνακας τῶν «ἐκτεταμένων ἑλληνικῶν»:

Πρόκειται γιὰ τὶς θέσεις 1F00 ἓως 1FFF (σὲ δεκαεξαδικὸ σύστημα, δηλαδὴ 7936 ἓως 8191 σὲ δεκαδικὸ σύστημα). Ἐδῶ συναντᾶμε φίρδην-μίγδην ὅλα τὰ φωνήεντα (καὶ τὸ σύμφωνο ρὸ) μὲ τόνους, πνεύματα καὶ ὑπογεγραμμένες. Γιὰ τὰ κεφαλαῖα ἔχει χρησιμοποιηθεῖ προσγεγραμμένη ποὺ ὅμως θεωρεῖται ἱσοδύναμη μὲ τὴν ὑπογεγραμμένη. Ἂς σημειωθεῖ ὅτι ἀκόμα καὶ στὰ κεφαλαῖα ὁ τόνος ἀνήκει στὸ γράμμα καὶ μαζὶ σχηματίζουν ἕναν καὶ μόνο χαρακτήρα (ἀντίθετα μὲ τὴν γραφομηχανὴ ὅπου ὁ τόνος ἦταν ξεχωριστὸ χτύπημα ποὺ προηγεῖτο τοῦ κεφαλαίου γράμματος).

Ὑπάρχουν δύο λοιπὸν ὀξεῖες (ἡ πρώτη ὀνομάζεται «TONOS» καὶ ἡ δεύτερη «OXIA») στὴν Unicode καὶ ἄρα δύο σειρὲς φωνηέντων: ἡ πρώτη βρίσκεται στὸν «βασικὸ» ὑποπίνακα, καὶ ἡ δεύτερη στὸν «ἐκτεταμένο». Γιατί ἔγινε αὐτό; Εἴτε ἀπὸ βλακεία, εἴτε ἀπὸ μονοτονικὸ φανατισμό (γιατὶ ἔτσι παρουσιάζονται τὰ πολυτονικὰ καὶ τὰ μονοτονικὰ σὰν δύο διαφορετικὲς γλῶσσες, ἰκανὲς νὰ λειτουργήσουν ἀνεξάρτητα ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀφοῦ ἡ κάθε μία ἔχει τὴν ὀξεία της), ὁ ΕΛΟΤ ἔστειλε αὐτὴ τὴν πρόταση στὸ Κονσόρτιουμ Unicode τὸ ὁποῖο καὶ τὴν δέχθηκε ἀσυζητητὶ ἀφοῦ ἐρχόταν ἀπὸ τὸν ἐπίσημο ἑλληνικὸ ὀργανισμὸ τυποποίησης... Ἀργότερα τὸ Κονσόρτιουμ κατάλαβε τὸ λάθος του καὶ ἀποφάσισε οἱ δύο παραλλαγὲς τῶν γραμμάτων μὲ ὀξεία νὰ εἶναι ἱσοδύναμες (τὸ ὁποῖο στὴν ὁρολογία τοῦ Unicode σημαίνει ὅτι οἱ δύο χαρακτῆρες εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό). Δυστυχῶς τὰ διάφορα λογισμικά, τὸ Google, κ.λπ. δὲν ἀντιμετωπίζουν ὅπως θὰ ἔπρεπε αὐτὴν τὴν ἱσοδυναμία. Μετὰ ἀπὸ συζητήσεις μὲ στελέχη τοῦ Unicode καταλήξαμε στὸ συμπέρασμα ὅτι καλύτερα νὰ χρησιμοποιοῦμε παντοῦ καὶ πάντα τὰ γράμματα μὲ ὀξεία τοῦ βασικοῦ πίνακα ά 03AC έ 03AD ή 03AE ί 03AF ό 03CC ύ 03CD ώ 03CE ΐ 0390 ΰ 03B0 (αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιοῦν καὶ οἱ μονοτονιστὲς) καὶ ὄχι τὰ ἐκτρωματικὰ κατασκευάσματα ά 1F71 έ 1F73 ή 1F75 ί 1F77 ό 1F79 ύ 1F7B ώ 1F7D ΐ 1FD3 ΰ 1FE3 τοῦ ΕΛΟΤ.

UTF-8

Συχνὰ συναντᾶμε τὸν ὅρο UTF-8. Περὶ τίνος πρόκειται; Γιὰ νὰ μὴν μποῦμε σὲ πολὺ τεχνικὰ ζητήματα ποὺ σίγουρα θὰ ἀνατρίχιαζαν τοὺς μὴ πληροφορικούς, ἂς ποῦμε ὅτι πρόκειται γιὰ μία μορφὴ χρήσης τῆς Unicode. Ὅταν λέμε ὅτι χρησιμοποιοῦμε Unicode, αὐτὸ σημαίνει βασικὰ ὅτι συμφωνοῦμε (μεταξὺ ἄλλων) ὅτι τὸ γράμμα Θ λέγεται GREEK CAPITAL LETTER THETA καὶ βρίσκεται στὴ θέση 398. Ἀλλὰ δὲν καθορίζουμε μὲ ποιό τρόπο ὁ ἀριθμὸς 398 εἶναι ἀποθηκευμένος στὸ ἀρχεῖο μας. Λέγοντας ὅτι τὸ ἀρχεῖο ἀκολουθεῖ τὴν τυποποίηση UTF-8, δίνουμε αὐτὴ τὴ περαιτέρω πληροφορία, δηλαδὴ μὲ ποιὰ μορφὴ ἕνα κείμενο Unicode εἶναι ἀποθηκευμένο στὸ ἀρχεῖο μας. [Γιὰ τοὺς πληροφορικοὺς σημειώνουμε ὅτι ἐνῷ ἡ ISO 8859-1 ἀποθηκεύει ἕνα χαρακτήρα σὲ ἕνα byte, στὴν Unicode ὁ ἀριθμὸς byte ἀνὰ χαρακτήρα ποικίλλει ἀπὸ 1 μέχρι 4, ὅπου τὰ πρῶτα bits κάθε byte εἶναι ἐνδεικτικὰ τοῦ πῶς εἶναι διαμοιρασμένη ἡ πληροφορία καὶ τὰ ὑπόλοιπα περιέχουν τὴν πληροφορία τοῦ χαρακτήρα.]

Λειτουργικὰ συστήματα

Κάθε λειτουργικὸ σύστημα συμβατὸ μὲ τὴν κωδικοσελίδα Unicode μπορεῖ νὰ ἐπεξεργασθεῖ ἀμιγῶς πολυτονικὰ ἑλληνικά. Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τὰ συστήματα Linux, MacOS X, Windows 2000/XP.

Γραμματοσειρὲς

Ἡ κωδικοσελίδα καθορίζει, ὅπως εἴπαμε, σὲ ποιό σύμβολο ἀντιστοιχεῖ κάθε ἀριθμός τῆς μνήμης τοῦ Η/Υ. Πῶς ὅμως αὐτὰ τὰ σύμβολα γίνονται εἰκόνες στὴ ὀθόνη (ἢ στὴν ἐκτύπωση σὲ χαρτί); Μέσω τῶν γραμματοσειρῶν.

Μία γραμματοσειρὰ εἶναι ἕνα ἀρχεῖο ποὺ περιέχει εἰκόνες συμβόλων ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ χαρακτῆρες μίας δεδομένης κωδικοσελίδας.

Γιὰ νὰ ἐμφανισθοῦν στὴν ὀθόνη ἢ νὰ ἐκτυπωθοῦν στὸ χαρτὶ πολυτονικὰ ἑλληνικά, χρειαζόμαστε κατάλληλες γραμματοσειρές. Παλαιότερα, πρὶν διαδοθεῖ εὑρέως τὸ Unicode, ὑπῆρχαν διάφορες γραμματοσειρὲς ποὺ ὑπάκουαν σὲ διάφορες, ἄσχετες μεταξύ τους, κωδικοσελίδες. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἕνα γενικὸ χάος. Σήμερα, ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς μία γραμματοσειρὰ εἶναι συμβατὴ μὲ τὴν Unicode καὶ περιέχει ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες μὲ τόνους καὶ πνεύματα, μποροῦμε αὐτόματα νὰ τὴν χρησιμοποιήσουμε, σὲ ὁποιοδήποτε λειτουργικὸ σύστημα.

Δέστε τὴν σελίδα μας «Κατάλογος γραμματοσειρῶν» γιὰ παραπάνω πληροφορίες πάνω στὶς ἑκατοντάδες γραμματοσειρὲς ποὺ ὑπάρχουν.

Ἐγκατάσταση γραμματοσειρῶν

Γιὰ νὰ ἐγκαταστήσετε μιὰ νέα γραμματοσειρὰ στὸ Windows XP, ἀνοῖξτε πρῶτα τὸν «Πίνακα ἐλέγχου» τῶν «Ρυθμίσεων»:.

Κάντε διπλὸ κλὶκ στὸ εἰκονίδιο τῶν γραμματοσειρῶν:.

Θὰ ἀνοίξει τὸ ἑξῆς παράθυρο:.

Στὸ πρῶτο μενοὺ ἀριστερὰ διαλέξτε «Ἐγκατάσταση νέας γραμματοσειρᾶς»:.

Στὸν διάλογο ποὺ θὰ ἐμφανισθεῖ:.

διαλέξτε ἀριστερὰ κάτω τὸν φάκελλο ποὺ περιέχει τὶς γραμματοσειρὲς ποὺ θέλετε νὰ ἐγκαταστήσετε. Θὰ ἐμφανισθοῦν τὰ ὀνόματά τους πάνω ἀριστερὰ στὴν «Λίστα γραμματοσειρῶν». Διαλέξτε τις καὶ πατῆστε τὸ κουμπὶ ΟΚ..

Πῶς γράφουμε πολυτονικὲς ἱστοσελίδες

Ἁπλὲς λύσεις

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ κείμενο, τὸ πληκτρολογοῦμε ἁπλούστατα σὲ κωδικοσελίδα Unicode/UTF-8 χρησιμοποιώντας ἕνα πληκτρολόγιο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ περιγράψουμε στὴ σελίδα «Πληκτρολόγια».

Τὰ προβλήματα ποὺ θὰ συναντήσουμε εἶναι στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐπιλογῆς τῆς γραμματοσειρᾶς. Εἶναι ἀρχὴ τοῦ Διαδικτύου τὸ νὰ παρέχει κείμενο, εἰκόνες, βίντεο ἢ ἦχο στὸν ἀναγνώστη ἀλλὰ ποτὲ γραμματοσειρές. Μποροῦμε ὅμως νὰ ζητήσουμε τὴ χρήση κάποιων ἤδη ἐγκαταστημένων στὸ σύστημα γραμματοσειρῶν καὶ ὁ browser τοῦ ἀναγνώστη θὰ διαλέξει τὴ πρώτη διαθέσιμη. Στὴ περίπτωση τοῦ MacOS X ἡ καλύτερη οἰκογένεια γραμματοσειρῶν γιὰ τὸν ἱστοχῶρο μας εἶναι ἡ Times. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅμως ὅτι καὶ στὰ Windows ὑπάρχει μία γραμματοσειρὰ ὀνόματι Times (στὴν πραγματικότητα Times New Roman, ἀλλὰ τὸ σύστημα δὲν βλέπει τὴν διαφορά), ἡ ὁποία ὅμως δὲν περιέχει τόνους καὶ πνεύματα. Ἂν ζητήσουμε λοιπὸν Times τότε ἔχουμε καλὴ εἰκόνα στὸ MacOS X καὶ τελείως δυσανάγνωστη στὰ Windows:

<body style="font-family: 'Times', 'Lucida Grande', serif">

Τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα δίνει ἡ ἐπιλογὴ γραμματοσειρᾶς Palatino Linotype, δηλαδὴ καλό ἀποτέλεσμα στὰ Windows ἀλλὰ ἄσχημο στὸ MacOS X:

<body style="font-family: 'Palatino Linotype', 'Tahoma', serif">

Τὸ ἰδανικὸ εἶναι λοιπὸν ἕνας μηχανισμὸς ποὺ νὰ ἀναγνωρίζει τὸ λειτουργικὸ σύστημα τοῦ ἐπισκέπτη καὶ νὰ τοῦ ἀπευθύνει τὸν κατάλληλο κώδικα. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει παραδείγματος χάρη μέσω τῆς γλώσσας προγραμματισμοῦ PHP:

<?php
if (strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Mac OS X")) {
?>

<body style="font-family: 'Times', 'Lucida Grande', serif">
<?php
} else {
?>

<body style="font-family: 'Palatino Linotype', 'Tahoma', serif">
<?php
}
?>

Μὲ αὐτὸ τὸ τρόπο καὶ οἱ δύο κόσμοι εἶναι (σχετικὰ) ἰκανοποιημένοι.

Πιὸ προηγμένες τεχνολογίες

Ὑπάρχει καὶ μία πολὺ πιὸ ἀποτελεσματικὴ λύση: ἡ χρήση τοῦ λογισμικοῦ GlyphGate. Τὸ λογισμικὸ αὐτὸ λειτουργεῖ στὸ ἐπίπεδο τοῦ διαθέτη καὶ στέλνει σὲ κάθε browser τὰ κατάλληλα δεδομένα ὥστε ἡ σελίδα νὰ εἶναι εὐχερῶς ἀναγνώσιμη. Καὶ αὐτὸ ἰσχύει τόσο γιὰ σύγχρονους browser (IE7, Firefox 1.5, Safari κ.λπ.) ὅσο καὶ γιὰ παλιούς. Ἀνάμεσα στὰ παραδείγματα ποὺ δίνει ἡ ἑταιρεία τοῦ GlyphGate βρίσκουμε καὶ ἕνα ἕλληνικὸ πολυτονικό.

Ὀρθογραφικοὶ διορθωτὲς

Δὲν ὑπάρχει ἀκόμα πολυτονικὸς ὀρθογραφικὸς διορθωτὴς. Ἕνας ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῆς Κίνησης εἶναι ἡ ἀνάπτυξη ἑνὸς τέτοιου ἐργαλείου ἐν εἴδει open source software. Θέλουμε τὸ ἐργαλεῖο αὐτὸ νὰ καλύπτει καὶ τὴν δημοτική, καὶ τὴν ἁπλὴ καθαρεύουσα («ἐθεωρεῖτο» ἀντὶ γιὰ «θεωροῦνταν» κ.λπ.) καὶ τὶς λόγιες ἐκφράσεις («δόξα τῷ θεῷ», «ἐν πάσῃ περιπτώσει» κ.λπ.). Ἂν θέλετε νὰ βοηθήσετε σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε μαζί μας.

Τονιστὲς

Τὰ προγράμματα αὐτὰ ἔχουν σὰν σκοπὸ νὰ τονίσουν αὐτόματα μονοτονικὸ κείμενο καὶ νὰ τὸ μετατρέψουν ἔτσι σὲ πολυτονικό.

ΤΟΝΙΣΜΟΣ

Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ τοῦ Γιώργου Χρυσόγελου τῆς ἑταιρείας Data-Soft κυκλοφορεῖ στὸν ἑλληνικὸ καὶ διεθνὴ χῶρο ἀπὸ τὸ 1992. Ἡ ἀρχική του ἔκδοση ἦταν γιὰ DOS καὶ ἐν τῷ μεταξὺ ἔχει προσαρμοσθεῖ σὲ ὅλα τὰ Windows καὶ λειτουργεῖ ἐπίσης ὡς plug-in τοῦ Microsoft Word. Πετυχαίνει πολὺ καλὰ ἀποτελέσματα τόσο στὰ ἀρχαῖα καὶ στὰ νέα ἑλληνικά. Οἱ βαρεῖες καὶ οἱ ὑπογεγραμμένες μποροῦν νὰ ἀπενεργοποιηθοῦν. Περισσότερες πληροφορίες ἐδῶ (Δυστυχῶς ἡ ἱστοσελίδα αὐτὴ εἶναι μονοτονική).

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΟΝΙΣΤΗΣ

Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ τῆς ἑταιρείας ΜΑΤΖΕΝΤΑ κυκλοφορεῖ στὸν ἑλληνικὸ καὶ διεθνὴ χῶρο ἀπὸ τὸ 1998. Λειτουργεῖ ἐπίσης ὡς plug-in τοῦ Microsoft Word. Περισσότερες πληροφορίες ἐδῶ (Δυστυχῶς ἡ ἱστοσελίδα αὐτὴ εἶναι μονοτονική).

mono2poly (Γιάννης Λύκος)

Σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ ἐργαλείου εἶναι νὰ μετατρέπει τὰ μονοτονικὰ νεοελληνικὰ κείμενα (ISO 8859-7 καὶ Windows-1253) στὰ πολυτονικὰ γιὰ τὴ σελιδοποίηση (ISO 10646), τὴ στοιχειοθεσία (LaTeX), τὶς ἱστοσελίδες (UTF-8), τὴν ἀνάπτυξη διαδικτυακῶν ἐφαρμογῶν (π.χ. Java καὶ JavaScript) καὶ ἄλλες μορφὲς κωδικοποίησης ψηφιακῶν πρωτοκόλλων (W3C). Τὸ ἐργαλεῖο αὐτὸ εἶναι ὑπὸ συνεχῆ βελτίωση καὶ ἡ χρήση του γίνεται στὸ διαδίκτυο μέσῳ ἑνὸς κανονικοῦ πλοηγοῦ (browser) ἀνεξαρτήτως τοῦ λειτουργικοῦ συστήματος.

Ὀπτικὴ ἀναγνώριση

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ εἶναι ἐπίτευγμα τῆς ἑταιρείας IDEASOFT. Εἶναι ἀποτελεσματικότατο γιὰ τὴν ὀπτικὴ ἀναγνώριση πολυτονικῶν κειμένων, ἰδίως ὅταν αὐτὰ εἶναι στοιχειοθετημένα σὲ ἁπλὰ ἢ ἐλζεβίρ. Περισσότερες πληροφορίες ἐδῶ (Δυστυχῶς ἡ ἱστοσελίδα αὐτὴ εἶναι μονοτονική).
KIPEPOS Banner
Ἄνοιγμα δεξιᾶς πλευρᾶς μόνο γιὰ ἐκτύπωση