Ἑλληνικά   English  
Title
Ἐπιλογὴ γραμματοσειρᾶς:

(Οἱ γραμματοσειρὲς πρέπει νὰ εἶναι ἤδη ἐγκατεστημένες στὸ σύστημά σας γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσει ὁ ἱστοπλοηγός σας.)
Ἐπιλεγμένη γραμματοσειρά: Palatino Linotype
Τύπος ἱστοπλοηγοῦ: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Πληκτρολόγια

Περιεχόμενα

Γιὰ νὰ διαβάσει κανεὶς ἑλληνικὰ σὲ μιὰ δεδομένη κωδικοσελίδα, ἀρκεῖ νὰ διαθέτει τὴν κατάλληλη γραμματοσειρά. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γράψει, πρέπει νὰ διαθέτει τὸν κατάλληλο πιλότο πληκτρολογίου, δηλαδὴ ἕνα λογισμικὸ ποὺ νὰ ἀντιστοιχεῖ τοὺς κατάλληλους χαρακτῆρες στὰ πλῆκτρα τοῦ (ὑλικοῦ) πληκτρολογίου. Ἔτσι, ἂν ξεχάσουμε προσωρινὰ τὸ τί γράφουν ἐπάνω τὰ πλῆκτρα τοῦ ὑλικοῦ πληκτρολογίου μας, μποροῦμε νὰ ἀντιστοιχήσουμε ἄλλους χαρακτῆρες σὲ αὐτά, καὶ νὰ πληκτρολογήσουμε κείμενα κάθε γραφῆς καὶ γλώσσας.

Τὸ πληκτρολόγιο τῆς γραφομηχανῆς

Ἰδοὺ ἕνα πληκτρολόγιο πολυτονικῆς γραφομηχανῆς (χωρὶς βαρεῖες) ποὺ ἐπέζησε τὴ μονοτονικὴ τονοκτονία:

Οἱ τόνοι, τὰ πνεύματα καὶ ἡ ὑπογεγραμμένη εἶναι «νεκρὰ» πλῆκτρα, μὲ τὴν ἕννοια ὅτι ὁ κύλινδρος δὲν προχωράει ἀλλὰ περιμένει τὸ γράμμα ποὺ φέρει τὸ σημεῖο αὐτό. Ὑπάρχουν τὰ λατινικὰ γράμματα ποὺ συμπληρώνουν τὸ 26-γράμματο λατινικὸ ἀλφάβητο, ἀλλὰ μόνο σὲ κεφαλαία μορφή. Δὲν ὑπάρχουν οἱ ἀριθμοὶ 0 καὶ 1 γιὰ λόγους οἰκονομίας: στὴ θέση τους χρησιμοποιούνταν τὰ γράμματα Ο καὶ Ι. Λείπει καὶ ἡ ἄνω τελεία γιὰ τὴν ὁποία ἡ μόνη λύση ἦταν νὰ χτυπήσει κανεὶς τελεία μὲ τὸν κύλινδρο λίγο ἀνεβασμένο. Παρομοίως γιὰ νὰ ὑπογραμμίσει κανεὶς κατέβαζε τὸν κύλινδρο καὶ χτυποῦσε ἀπανωτὲς παῦλες.

Πληκτρολόγια γιὰ Windows 2000/XP/Vista

Τί νὰ διαλέξω;

Ἂν ἔχετε τὴν ἄνεση νὰ ἐγκαταστήσετε τὸ προγραμματάκι Tavultesoft Keyman (μία δωρεὰν ἔκδοσή του παρέχεται μαζὶ μὲ τὸ πληκτρολόγιο μας) τότε διαλέξτε τὸ πληκτρολόγιο ΚΙΠΕΠΟΣ 2. Εἶναι πολὺ πρακτικότερο ἀπὸ τὸ ΚΙΠΕΠΟΣ 1 γιατὶ ἔχετε λιγότερα πλῆκτρα νὰ ἀπομνημονεύσετε: ἕνα γιὰ κάθε τόνο [ἡ ὀξεία δὲν ἔχει ἀλλάξει θέση ἀπὸ τὸ μονοτονικό], ἕνα γιὰ κάθε πνεῦμα, καὶ ἕνα γιὰ τὴν ὑπογεγραμμένη. Κάθε συνδυασμὸς τόνου/πνεύματος/ὑπογεγραμμένης ἢ τόνου/διαλυτικῶν ἀποκτιέται πατῶντας τὰ ἀντίστοιχα πλῆκτρα σὲ ὁποιαδήποτε σειρά. Ἂν δὲν μπορεῖτε ἢ δὲν θέλετε νὰ ἐγκαταστήσετε τὸ Keyman τότε σᾶς συνιστοῦμε τὸ ΚΙΠΕΠΟΣ 1 ποὺ εἶναι πρακτικότερο τοῦ native πληκτρολογίου τῆς Microsoft γιὰ δύο λόγους: πρῶτον ἡ ἀρχικὴ διάταξη καὶ ἡ διάταξη shift εἶναι πανομοιότυπες μὲ αὐτὲς τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ἔτσι δὲν ἀλλάζετε συνήθειες, καὶ δεύτερον: ἐνῷ τὸ πληκτρολόγιο τῆς Microsoft ἔχει ξεχωριστὰ πλῆκτρα γιὰ τοὺς συνδυασμοὺς τόνων/πνευμάτων καὶ ὑπογεγραμμένης, στὸ δικό μας ἡ ὑπογεγραμμένη ἀνήκει κιόλας στὸ γράμμα. Δηλαδὴ γιὰ νὰ ἀποκτήσει κανεὶς ᾇ μὲ τὸ πληκτρολόγιο τῆς Microsoft ἔπρεπε νὰ χτυπήσει [δασεία+περισπωμένη+ὑπογεγραμμένη] [ἄλφα] ἐνῷ στὸ δικό μας: [δασεία+περισπωμένη] [ἄλφα μὲ ὑπογεγραμμένη]. Ἐπίσης καλυπτοῦμε περισσότερους χαρακτῆρες (τὰ ἀριθμητικὰ, τὶς κεραῖες, κ.λπ.).

Πειραματικὸ πληκτρολόγιο ΚΙΠΕΠΟΣ 1

Προσοχή! Τὸ πληκτρολόγιο αὐτὸ εἶναι «πειραματικὸ» δηλαδὴ βρίσκεται ἀκόμα σὲ ἀνάπτυξη. Δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀλλάξει μέσα στοὺς ἑπόμενους μῆνες. Ἡ σημερινή του ἔκδοση εἶναι ἡ 1a. Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ μᾶς πεῖτε τὶς ἐντυπώσεις σας καὶ νὰ μᾶς στείλετε ὅ,τι τυχὸν προτάσεις βελτίωσης ἔχετε.

Ὁδηγίες ἐγκατάστασης σὲ Windows 2000/XP

Κατεβάστε τὸ ἀρχεῖο kipepo1a.zip ἀποσυμπιέστε το, καὶ κάντε διπλὸ κλὶκ πάνω στὸ εἰκονίδιο kipepo1a.msi.

Ἀφοῦ τελειώσει ἡ ἐγκατάσταση, πηγαίνετε στὶς Ρυθμίσεις, κάντε διπλὸ κλὶκ στὸ εἰκονίδιο Τοπικὲς ρυθμίσεις καὶ ρυθμίσεις γλώσσας

Στὸ παράθυρο ποὺ θὰ ἀνοίξει, πηγαίνετε στὸ δεύτερο βολὲ (Γλῶσσες) καὶ κάντε κλὶκ στὸ κουμπὶ Λεπτομέρειες:

Θὰ ἀνοίξει τὸ ἑξῆς παράθυρο:

Ἂν τὰ Ἑλληνικὰ δὲν φαίνονται στὴ λίστα γλωσσῶν πατῆστε Προσθήκη γιὰ νὰ τὰ προσθέσετε. Γιὰ κάθε γλώσσα μπορεῖτε νὰ διαλέξετε περισσότερα πληκτρολόγια, περνῶντας πάλι ἀπὸ τὸ κουμπὶ Προσθήκη. Τὸ δικό μας βρίσκεται κάπου ἀνάμεσα στὰ Λιθουανικὰ καὶ στὰ Μαλαγιαλαμικὰ (προφανῶς λόγῳ τῆς δασείας στὴ λέξη «Ἑλληνικὴ») καὶ λέγεται «Ἑλληνικὴ πολυτονικὴ (ΚΙΠΕΠΟΣ 1a)»:

Τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἑξῆς:

Ἀφοῦ ἐπιβεβαιώσετε τὴν προσθήκη τοῦ πληκτρολογίου μας, μπορεῖτε μέσω τοῦ κουμπιοῦ Ρυθμίσεις πλήκτρων νὰ ὁρίσετε μέσω ποιοῦ συνδυασμοῦ πλήκτρων θὰ περνᾶτε ἀπὸ τὸ ἕνα πληκτρολόγιο (π.χ. τὸ λατινικὸ) στὸ ἄλλο (π.χ. τὸ δικό μας).

Πηγαίνετε τώρα στὸ δεύτερο βολὲ τοῦ παράθυρου Ὑπηρεσίες κειμένου καὶ γλῶσσες εἰσαγωγῆς (τὸ βολὲ ποὺ ὀνομάζεται Γιὰ προχωρημένους, καὶ ἂς μὴ εἶσθε «προχωρημένοι») καὶ ἀπενεργοποιῆστε τὴν δεύτερη ἐπιλογή: Ἀπενεργοποίηση προχωρημένων ὑπηρεσιῶν κειμένου, ἂν αὐτὴ δὲν εἶναι κιόλας ἀπενεργοποιημένη:

Ὅπως μᾶς δίδαξε ὁ Ἀριστοτέλης, ἡ διπλὴ ἄρνηση εἶναι κατάφαση καὶ ἄρα ἡ ἀπενεργοποίηση μιᾶς λειτουργίας ποὺ λέγεται «ἀπενεργοποίηση προχωρημένων ὑπηρεσιῶν κειμένου» δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἐνεργοποίηση τῶν ἐν λόγῳ ὑπηρεσιῶν... Εὐτυχῶς ποὺ ἔχουμε καὶ τὸν Ἀριστοτέλη γιὰ νὰ τὰ βγάζουμε πέρα μὲ τὴν Μικροσόφτ! Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ ἀπενεργοποίηση ἐνεργοποιεῖται (!!) τὸ κουμπὶ «Γραμμὴ γλώσσας» στὸ πρῶτο βολέ (ξέρω, εἶναι πολύπλοκα ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ μὴ ποῦμε στριμμένα, ἀλλὰ δὲν φταῖμε ἐμεῖς... ἡ Μικροσὸφτ τὰ θέλησε ἔτσι). Πατῆστε τὸ κουμπὶ Γραμμὴ γλώσσας καὶ θὰ ἀνοίξει τὸ ἑξῆς παράθυρο:

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε νὰ εἶναι μονίμως ἐμφανὴς ἡ γραμμὴ γλώσσας στὴν ἐπιφάνεια ἐργασίας. Ἡ «γραμμὴ γλώσσας» δὲν εἶναι παρὰ ἕνα μπλὲ σκοῦρο τετραγωνάκι ποὺ δηλώνει τὴν τρέχουσα γλώσσα (EL γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ EN γιὰ τὰ Ἀγγλικὰ) καὶ ἕνα εἰκονίδιο-μινιατούρα πληκτρολογίου ὅπου κάνοντας κλὶκ βλέπει κανεὶς ὅλα τὰ διαθέσιμα πληκτρολόγια γιὰ τὴν ἀντίστοιχη γλώσσα:

Ἡ «γραμμὴ γλώσσας» εἶναι πολὺ πρακτικὴ γιατὶ χάρη σ᾿ αὐτὴν ἀλλάζετε εὔκολα γλώσσα, καὶ ξέρετε ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ποιό εἶναι τὸ ἐν ἐνεργείᾳ πληκτρολόγιο. Μὲ λίγη καλὴ τύχη τὸ πληκτρολόγιο σας εἶναι πλέον ἐγκατεστημένο καὶ ἕτοιμο νὰ λειτουργήσει.

Ὁδηγίες χρήσης σὲ Windows 2000/XP

Τὸ πληκτρολόγιο αὐτὸ λειτουργεῖ μὲ τέσσερις διατάξεις:

 1. Κανονικὴ διάταξη (no modifier key)
 2. Κεφαλαῖα (Shift)
 3. Ἐναλλακτικὴ διάταξη (AltGr στὸ δεξὶ μέρος τοῦ πληκτρολογίου)
 4. Ἐναλλακτικὴ διάταξη + κεφαλαῖα (AltGr + Shift)

Οἱ δύο πρῶτες διατάξεις εἶναι πανομοιότυπες μὲ αὐτὲς τοῦ μονοτονικοῦ πληκτρολογίου. Οἱ τόνοι (ἐκτὸς τῆς ὀξείας) καὶ τὰ πνεύματα βρίσκονται στὶς διατάξεις 3 καὶ 4.

Γραφικὴ παράσταση

Σὲ κόκκινο φόντο: τὰ νεκρὰ πλῆκτρα. Σὲ παρένθεση: τί ἀποκτᾶμε χτυπῶντας τὸ πλῆκτρο καὶ μετὰ κενό. Περνῶντας πάνω ἀπὸ ἕνα σύμβολο ἐμφανίζεται ὁ ὁρισμός του (Safari, Firefox).

1. Κανονικὴ διάταξη
`1234567890-=Back
Tab;ςερτυθιοπ[]\
Caps Lockασδφγηξκλ´*'Enter
Shift<ζχψωβνμ,./Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl
2. Κεφαλαῖα
~!@#$%^&*()_+Back
Tab:΅*ΕΡΤΥΘΙΟΠ{}|
Caps LockΑΣΔΦΓΗΞΚΛ¨*"Enter
Shift>ΖΧΨΩΒΝΜ<>?Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl
3. AltGr
῭*¯*²³£§ϗ¤¦°±῏ (½)*Back
Tabϙϛ®ϱ¥ϑϖϡ῀ («)*` (»)*῍ (¬)*
Caps Lockϲϕϝϳϟϰ´*᾿*Enter
Shift©ϐʹ·῎*Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl
4. AltGr + κεφαλαῖα
῁*˘*῟*Back
TabϘϚϒϠ῝*
Caps LockϹϜJϞ¨*῾*Enter
Shift͵῞*Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl

Σχόλια

 • Ὅσοι ἔχουν συνηθίσει νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ μονοτονικὸ πληκτρολόγιο δὲν θὰ ἀλλάξουν συνήθειες. Τὰ μόνα πλῆκτρα ποὺ ἄλλαξαν εἶναι τὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ εἰσαγωγικά « », τὸ σημεῖο τῆς ἄρνησης ¬ καὶ τὸ ἥμισυ ½, ποὺ ναί μεν ἔμειναν στὴν ἴδια θέση ἀλλά, ὅπως χρησιμεύουν γιὰ τόνους καὶ ἔγιναν «νεκρὰ πλῆκτρα» πρέπει νὰ χτυπήσει κανεὶς ἕνα κενὸ μετὰ ἀπὸ τὸ ἐκάστοτε πλῆκτρο γιὰ νὰ ἀποκτήσει τὸ σύμβολο.
 • Οἱ περισσότεροι συνδυασμοὶ τόνων καὶ πνευμάτων βρίσκονται στὸ ἴδιο μέρος ὅπου ἦσαν καὶ στὴν γραφομηχανὴ καὶ στὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο τῆς Μικροσόφτ, ἀλλὰ μεταφέρθηκαν στὴν 3η καὶ 4η διάταξη, χρειάζονται δηλαδὴ τὸ πλῆκτρο AltGr.
 • Ἡ ὀξεία καὶ τὰ διαλυτικὰ ἀποκτῶνται μέσῳ τοῦ ἀντίστοιχου πλήκτρου τοῦ μονοτονικοῦ πληκτρολογίου, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ μέσῳ τοῦ πλήκτρου αὐτοῦ + AltGr χάριν ὁμοιογενείας μὲ τοὺς ἄλλους τόνους καὶ πνεύματα. Μόνο ὁ συνδυασμὸς «διαλυτικὰ + ὀξεία» (τὸ κεφαλαῖο τοῦ ς) δὲν μπόρεσε νὰ περάσει καὶ στὴ διάταξη 4 γιατὶ τὸ πλῆκτρο αὐτὸ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸ κεφαλαῖο στίγμα.
 • Ἡ ὑπογεγραμμένη δὲν εἶναι πλεόν μέρος τοῦ συνδυασμοῦ τόνος + πνεῦμα, ἀλλὰ ἀνήκει στὸ γράμμα: ἔχουμε εἰδικὰ πλῆκτρα γιὰ τὰ γράμματα ᾳ, ῃ, ῳ, ᾼ, ῌ, ῼ, τὰ πλῆκτρα αὐτὰ εἶναι τὰ πλῆκτρα τῶν ἰδίων γραμμάτων χωρὶς ὑπογεγραμμένη, μὲ τὸ AltGr πατημένο. Ἔτσι γιὰ νὰ γράψουμε ᾦ (ψιλὴ περισπωμένη ὠμέγα μὲ ὑπογεγραμμένη) θὰ χτυπήσουμε πρῶτα «ψιλὴ περισπωμένη» (AltGr + =) καὶ μετὰ «ὠμέγα ὑπογεγραμμένη» (AltGr + ω).
 • Ἄλλες γραμματοσειρὲς χρησιμοποιοῦν ὑπογεγραμμένη γιὰ τὰ κεφαλαῖα καὶ ἄλλες προσγεγραμμένη. Αὐτὸ συμβαίνει γιατὶ ὁ χαρακτήρας Unicode εἶναι ὁ ἴδιος καὶ ἡ ἐπιλογὴ μεταξὺ ὑπο- καὶ προσγεγραμμένης θεωρεῖται θέμα γλυφῆς.
 • Ἔχουμε προβλέψει ὅλα τὰ ἀριθμητικά: γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε, π.χ., τὸν ἀριθμὸ 3996 δηλαδὴ ͵γϡϟϛʹ (κάτω κεραία, σάμπι, κόππα, στίγμα, ἄνω κεραία) στὰ πεζὰ καὶ ͵ΓϠϞϚʹ στὰ κεφαλαῖα θὰ χτυπήσουμε: AltGr + Shift + , καὶ AltGr + π καὶ AltGr + κ καὶ AltGr + ς καὶ AltGr + , γιὰ τὰ πεζὰ καί: AltGr + Shift + , καὶ AltGr + Shift + π καὶ AltGr + Shift + κ καὶ AltGr + Shift + ς καὶ AltGr + , γιὰ τὰ κεφαλαῖα. Προσοχή: μὴ μπλέκετε σίγμα τελικὸ καὶ στίγμα, ἄνω κεραία καὶ ἀπόστροφο, κάτω κεραία καὶ κόμμα.
 • Γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ἔχουμε προβλέψει: τὸ δίγαμμα ϝ Ϝ, τὸ κόππα κειμένου ϙ Ϙ, τὸ jot ϳ J, καὶ τὰ διακριτικὰ μακρὸν καὶ βραχύ, ποὺ λειτουργοῦν δυστυχῶς μόνο μὲ τὰ δίχρονα: ᾱ ᾰ ῑ ῐ ῡ ῠ Ᾱ Ᾰ Ῑ Ῐ Ῡ Ῠ.
 • Βάλαμε τὰ «ἐναλλακτικὰ» γράμματα ϐ ϑ ϒ ϕ ϖ ϰ ϱ χάριν πληρότητας ἀλλὰ καλύτερα νὰ μὴ τὰ χρησιμοποιήσετε, παρὰ μόνο σὲ μαθηματικοὺς τύπους.

Πίνακας συνδυασμῶν τόνων, πνευμάτων καὶ διαλυτικῶν

ΣυνδυασμόςΠλῆκτρο
Ὀξεία[τόνος] ἢ AltGr + [τόνος]
ΒαρείαAltGr + ]
ΠερισπωμένηAltGr + [
ΨιλήAltGr + '
Ψιλὴ ὀξείαAltGr + /
Ψιλὴ βαρείαAltGr + \
Ψιλὴ περισπωμένηAltGr + =
ΔασείαAltGr + Shift + '
Δασεία ὀξείαAltGr + Shift + /
Δασεία βαρείαAltGr + Shift + \
Δασεία περισπωμένηAltGr + Shift + =
ΔιαλυτικάShift + [τόνος] ἢ AltGr + Shift + [τόνος]
Διαλυτικὰ ὀξείαShift + ς
Διαλυτικὰ βαρείαAltGr + `
Διαλυτικὰ περισπωμένηAltGr + Shift + `
ΜακρόνAltGr + 1
ΒραχύAltGr + Shift + 1

Πίνακας εἰδικῶν χαρακτήρων

ΧαρακτήραςΠεζάΚεφαλαῖα
Ἄνω τελεία ·AltGr + .
Ἄνω κεραία ʹAltGr + ,
Κάτω κεραία ͵AltGr + Shift + ,
Ἀριστερὰ εἰσαγωγικὰ «AltGr + [ καὶ μετὰ [κενό]
Δεξιὰ εἰσαγωγικὰ »AltGr + ] καὶ μετὰ [κενό]
Σημεῖο ἄρνησης ¬AltGr + \ καὶ μετὰ [κενό]
Ἥμισυ ½AltGr + = καὶ μετὰ [κενό]
Ἄλφα μὲ ὑπογεγραμμένη ᾳ ᾼAltGr + αAltGr + Shift + Α
Ἦτα μὲ ὑπογεγραμμένη ῃ ῌAltGr + ηAltGr + Shift + Η
Ὠμέγα μὲ ὑπογεγραμμένη ῳ ῼAltGr + ωAltGr + Shift + Ω
Στίγμα ϛ ϚAltGr + ςAltGr + Shift + ς
Κόππα ἀριθμητικὸ ϟ ϞAltGr + κAltGr + Shift + κ
Σάμπι ϡ ϠAltGr + πAltGr + Shift + π
Δίγαμμα ϝ ϜAltGr + γAltGr + Shift + γ
Κόππα κειμένου ϙ ϘAltGr + ;AltGr + Shift + ;
Jot ϳ JAltGr + ξAltGr + Shift + ξ
Σύνδεσμος «καὶ» ϗAltGr + 7
Βυζαντινὸ σίγμα ϲ ϹAltGr + σAltGr + Shift + σ
Μεσαῖο/τελικὸ βῆτα ϐAltGr + β
Ἐναλλακτικὸ πὶ ϖAltGr + ο
Ἐναλλακτικὸ θῆτα ϑAltGr + θ
Ἐναλλακτικὸ κάππα ϰAltGr + λ
Ἐναλλακτικὸ ρὸ ϱAltGr + τ
Ἐναλλακτικὸ φὶ ϕAltGr + φ
Ἐναλλακτικὸ ὕψιλον ϒAltGr + Shift + Υ

Σ᾿ αὐτοὺς τοὺς χαρακτῆρες προστίθενται οἱ χαρακτῆρες ποὺ ἤδη ὑπῆρχαν στὶς διατάξεις 3 καὶ 4 τοῦ μονοτονικοῦ πληκτρολογίου.

Πειραματικὸ πληκτρολόγιο ΚΙΠΕΠΟΣ 2

Προσοχή! Τὸ πληκτρολόγιο αὐτὸ εἶναι «πειραματικὸ» δηλαδὴ βρίσκεται ἀκόμα σὲ ἀνάπτυξη. Δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀλλάξει μέσα στοὺς ἑπόμενους μῆνες. Ἡ σημερινή του ἔκδοση εἶναι ἡ 1e. Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ μᾶς πεῖτε τὶς ἐντυπώσεις σας καὶ νὰ μᾶς στείλετε ὅ,τι τυχὸν προτάσεις βελτίωσης ἔχετε.

Ὁδηγίες ἐγκατάστασης σὲ Windows 2000/XP

Κατεβάστε τὸ ἀρχεῖο kipepo2a.exe καὶ τρέξτε το. Θὰ ἀνοίξει τὸ ἑξῆς παράθυρο:.

Πατῆστε Install. Θὰ δεῖτε τὸ ἑξῆς:

Πατῆστε Next. Θὰ δεῖτε τὸ ἑξῆς:

Ἐδῶ σᾶς ζητεῖται νὰ διαλέξετε μεταξὺ τῆς δωρεὰν ἔκδοσης τοῦ Keyman (= Home Use Edition) καὶ τῆς κανονικῆς ἔκδοσης (ἡ ὁποία, σημειωτέον, κοστίζει μόλις 37.80€, δηλαδὴ ὅσο δύο ἀντίτυπα τοῦ DVD «Ταπεινὸς καὶ καταφρονεμένος» τοῦ ἐθνικοῦ μας ἠθοποιοῦ Νίκου Ξανθόπουλου—μεταξύ μας, καλύτερα νὰ ἀγοράσετε τὸ Keyman ἐκτὸς κι ἂν εἶσθε λάτρης τοῦ Ξ. [nobody is perfect] ὁπότε πάρτε καὶ τὰ δύο). Γιὰ νὰ δοκιμάσετε ἁπλῶς τὸ πληκτρολόγιο διαλέξτε τὴν δωρεὰν ἔκδοση, ἀλλὰ ἂν ἀργότερα πραγματικὰ τὸ συνηθίσετε καὶ σᾶς εἶναι χρήσιμο σὲ καθημερινὴ βάση, καλύτερα νὰ ἀγοράσετε τὸ πρόγραμμα: δημιουργοὶ αὐτοῦ τοῦ προγράμματος εἶναι μία συμπαθὴς οἱκογένεια (πατέρας καὶ γιὸς) ποὺ κατοικοῦν στὴν... Τασμανία. Εἶναι πάντα ἕτοιμοι νὰ ἀπαντήσουν στὰ μηνύματα καὶ νὰ τελειοποιήσουν τὸ πρόγραμμά τους, γι᾿ αὐτὸ τοὺς ἀξίζει μία ἐνίσχυση. Τὸ ἑπόμενο παράθυρο:

περιέχει τὰ νομικὰ ἀπαραίτητα ποὺ κανεὶς ποτὲ δὲν διαβάζει. Κάντε κλὶκ στὸ κουτάκι I accept this license καὶ μετὰ στὸ Next καὶ πάλι Next μέχρι νὰ φτάσετε στὸ παράθυρο:

ποὺ ρωτάει ἂν θέλετε νὰ ἀφήσετε νὰ ἐνεργοποιεῖται ἀπὸ μόνο του τὸ Keyman σὲ κάθε ξεκίνημα τῶν Windows. Πέστε ναί. Ἡ ἐγκατάσταση τέλειωσε, τὸ Keyman μπῆκε μπροστά. Κάτω δεξιά, στὴ γραμμὴ εἰκονιδίων, θὰ δεῖτε τὸ ἑξῆς γκρίζο εἰκονίδιο:

Ἂν κάνετε κλὶκ ἐπάνω μὲ τὸ ἀριστερὸ κουμπὶ τοῦ ποντικιοῦ θὰ βγεῖ, στὴ μέση τῆς ὀθόνης, τὸ ἑξῆς μενού:

Διαλέξτε Greek Polytonic KIPEPOS 2. Τὸ εἰκονίδιο ἔγινε πράσινο ἀπὸ τὴ χαρά του:

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ πληκτρολόγιο ΚΙΠΕΠΟΣ 2 εἶναι σὲ λειτουργία. Κάνοντας ἀριστερὸ κλὶκ πάνω στὸ εἰκονίδιο βλέπετε τὸ ἑξῆς μενού, ὅπου μπορεῖτε νὰ ρυθμίσετε τὸ Keyman ἢ νὰ βρεῖτε βοήθεια γιὰ τὸ πληκτρολόγιο (δηλαδὴ αὐτὴν ἐδῶ τὴ σελίδα):

Διαλέξτε Keyman Configurationb... Τὸ μεσαῖο βολὲ τοῦ παράθυρου ποὺ ἀνοίγει σᾶς ἐπιτρέπει νὰ διαλέξετε μὲ ποιὸ συνδυασμὸ πλήκτρων θὰ ἐνεργοποιεῖτε καὶ θὰ ἀπενεργοποιεῖτε τὸ πληκτρολόγιο μας:

Καὶ μὲ αὐτὸ τὸ παράθυρο τελείωσε ἡ ἐγκατάσταση τοῦ πληκτρολογίου ΚΙΠΕΠΟΣ 2.

Ὁδηγίες χρήσης σὲ Windows 2000/XP

Τὸ πληκτρολόγιο αὐτὸ λειτουργεῖ μὲ τέσσερις διατάξεις:

 1. Κανονικὴ διάταξη (no modifier key)
 2. Κεφαλαῖα (Shift)
 3. Ἐναλλακτικὴ διάταξη (AltGr στὸ δεξὶ μέρος τοῦ πληκτρολογίου)
 4. Ἐναλλακτικὴ διάταξη + κεφαλαῖα (AltGr + Shift)

Οἱ τόνοι, τὰ πνεύματα καὶ ἡ ὑπογεγραμμένη εἶναι νεκρὰ πλῆκτρα ποὺ μποροῦν νὰ συνδυασθοῦν, σὲ ὁποιανδήποτε σειρά. Π.χ. γιὰ νὰ ἀποκτήσετε ᾧ θὰ χτυπήσετε δασεία περισπωμένη ὑπογεγραμμένη ὠμέγα, δηλαδὴ Shift-' [ Shift-[ ω, ἢ ὑπογεγραμμένη περισπωμένη δασεία ὠμέγα ἢ περισπωμένη ὑπογεγραμμένη δασεία ὠμέγα, ὅ,τι σᾶς ἀρέσει.

Γραφικὴ παράσταση

Σὲ κόκκινο φόντο: τὰ νεκρὰ πλῆκτρα. Σὲ παρένθεση: τί ἀποκτᾶμε χτυπῶντας τὸ πλῆκτρο καὶ μετὰ κενό. Περνῶντας πάνω ἀπὸ ἕνα σύμβολο ἐμφανίζεται ὁ ὁρισμός του (Safari, Firefox).

1. Κανονικὴ διάταξη
`1234567890-=Back
Tab;ςερτυθιοπ῀ ([)*῾ (])*\
Caps Lockασδφγηξκλ´*᾿ (')*Enter
Shift<ζχψωβνμ,./Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl
2. Κεφαλαῖα
~!@#$%^&*()_+Back
Tab:·ΕΡΤΥΘΙΟΠι ({)*` (})*|
Caps LockΑΣΔΦΓΗΞΚΛ¨*῾ (")*Enter
Shift>ΖΧΨΩΒΝΜ<>?Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl
3. AltGr
¯*²³£§ϗ¤¦°±½Back
Tabϙϛ®ϱ¥ϑϖϡ«»¬
Caps LockϲϕϝϳϟϰEnter
Shift©ϐ͵ʹShift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl
4. AltGr + κεφαλαῖα
˘*Back
TabϘϚϒϠ
Caps LockϹϜJϞEnter
Shift͵Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl

Σχόλια

 • Ὅσοι ἔχουν συνηθίσει νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ μονοτονικὸ πληκτρολόγιο δὲν θὰ ἀλλάξουν συνήθειες. Τὰ μόνα πλῆκτρα ποὺ ἄλλαξαν εἶναι τὰ ἄγκιστρα [ ], ἡ ἀπόστροφος ', οἱ μύστακες { } καὶ τὰ εἰσαγωγικὰ τῆς γραφομηχανῆς ", ποὺ ναί μεν ἔμειναν στὴν ἴδια θέση ἀλλά, ὅπως χρησιμεύουν γιὰ τόνους καὶ ἔγιναν «νεκρὰ πλῆκτρα» πρέπει νὰ χτυπήσει κανεὶς ἕνα κενὸ μετὰ ἀπὸ τὸ ἐκάστοτε πλῆκτρο (ἢ τὸ ἴδιο πλῆκτρο δεύτερη φορὰ) γιὰ νὰ ἀποκτήσει τὸ σύμβολο.
 • Ἄλλες γραμματοσειρὲς χρησιμοποιοῦν ὑπογεγραμμένη γιὰ τὰ κεφαλαῖα καὶ ἄλλες προσγεγραμμένη. Αὐτὸ συμβαίνει γιατὶ ὁ χαρακτήρας Unicode εἶναι ὁ ἴδιος καὶ ἡ ἐπιλογὴ μεταξὺ ὑπο- καὶ προσγεγραμμένης θεωρεῖται θέμα γλυφῆς.
 • Ἔχουμε προβλέψει ὅλα τὰ ἀριθμητικά: γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε, π.χ., τὸν ἀριθμὸ 3996 δηλαδὴ ͵γϡϟϛʹ (κάτω κεραία, σάμπι, κόππα, στίγμα, ἄνω κεραία) στὰ πεζὰ καὶ ͵ΓϠϞϚʹ στὰ κεφαλαῖα θὰ χτυπήσουμε: AltGr + Shift + , καὶ AltGr + π καὶ AltGr + κ καὶ AltGr + ς καὶ AltGr + , γιὰ τὰ πεζὰ καί: AltGr + Shift + , καὶ AltGr + Shift + π καὶ AltGr + Shift + κ καὶ AltGr + Shift + ς καὶ AltGr + , γιὰ τὰ κεφαλαῖα. Προσοχή: μὴ μπλέκετε σίγμα τελικὸ καὶ στίγμα, ἄνω κεραία καὶ ἀπόστροφο, κάτω κεραία καὶ κόμμα.
 • Γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ἔχουμε προβλέψει: τὸ δίγαμμα ϝ Ϝ, τὸ κόππα κειμένου ϙ Ϙ, τὸ jot ϳ J, καὶ τὰ διακριτικὰ μακρὸν καὶ βραχύ, ποὺ λειτουργοῦν δυστυχῶς μόνο μὲ τὰ δίχρονα: ᾱ ᾰ ῑ ῐ ῡ ῠ Ᾱ Ᾰ Ῑ Ῐ Ῡ Ῠ.
 • Βάλαμε τὰ «ἐναλλακτικὰ» γράμματα ϐ ϑ ϒ ϕ ϖ ϰ ϱ χάριν πληρότητας ἀλλὰ καλύτερα νὰ μὴ τὰ χρησιμοποιήσετε, παρὰ μόνο σὲ μαθηματικοὺς τύπους.

Πίνακας τόνων, πνευμάτων καὶ διαλυτικῶν

ΣυνδυασμόςΠλῆκτρο
Ὀξεία[τόνος]
Βαρεία]
Περισπωμένη[
Ψιλή'
Δασεία] ἢ Shift + '
ΔιαλυτικάShift + [τόνος]
ΜακρόνAltGr + 1
ΒραχύAltGr + Shift + 1

Πίνακας εἰδικῶν χαρακτήρων

ΧαρακτήραςΠεζάΚεφαλαῖα
Ἄνω τελεία ·Shift + ς
Ἄνω κεραία ʹAltGr + .
Κάτω κεραία ͵AltGr + ,
Στίγμα ϛ ϚAltGr + ςAltGr + Shift + ς
Κόππα ἀριθμητικὸ ϟ ϞAltGr + κAltGr + Shift + κ
Σάμπι ϡ ϠAltGr + πAltGr + Shift + π
Δίγαμμα ϝ ϜAltGr + γAltGr + Shift + γ
Κόππα κειμένου ϙ ϘAltGr + ;AltGr + Shift + ;
Jot ϳ JAltGr + ξAltGr + Shift + ξ
Σύνδεσμος «καὶ» ϗAltGr + 7
Βυζαντινὸ σίγμα ϲ ϹAltGr + σAltGr + Shift + σ
Μεσαῖο/τελικὸ βῆτα ϐAltGr + β
Ἐναλλακτικὸ πὶ ϖAltGr + ο
Ἐναλλακτικὸ θῆτα ϑAltGr + θ
Ἐναλλακτικὸ κάππα ϰAltGr + λ
Ἐναλλακτικὸ ρὸ ϱAltGr + τ
Ἐναλλακτικὸ φὶ ϕAltGr + φ
Ἐναλλακτικὸ ὕψιλον ϒAltGr + Shift + Υ

Σ᾿ αὐτοὺς τοὺς χαρακτῆρες προστίθενται οἱ χαρακτῆρες ποὺ ἤδη ὑπῆρχαν στὶς διατάξεις 3 καὶ 4 τοῦ μονοτονικοῦ πληκτρολογίου.

-->

Πληκτρολόγιο keymangreek

Ἀνεπτυγμένο μὲ τεχνολογία τῆς ἑταιρείας Tavultesoft, τὸ keymangreek εἶναι ἕνας εὔχρηστος ὁδηγὸς πληκτρολογίου, ποὺ λειτουργεῖ σὲ ὅλα τὰ συστήματα Windows, 32-μπιτα καὶ 64-μπιτα, καὶ ἐπιτρέπει τὴν γρήγορη πληκτρολόγηση πολυτονικῶν μέσα ἀπὸ ὅλες τὶς δημοφιλεῖς ἐφαρμογὲς τῶν Windows: Word, Excel, προγράμματα ἠλ. ταχυδρομείου, φυλλομετρητές, κλπ.

Ἢδη στὴν δεύτερη ἔκδοσή του, τὸ keymangreek ἔχει ἐλάχιστες διαφορὲς ἀπὸ τὸ σύνηθες ἑλληνικὸ (μονοτονικὸ) πληκτρολόγιο. Μὲ μόνον πέντε πρόσθετα πλῆκτρα γιὰ τὴν ψιλή, δασεῖα, βαρεῖα, περισπωμένη καὶ ὑπογεγραμμένη, καὶ μὲ τὴν χρήση αὐτοματισμῶν ποὺ διευκολύνουν τὴν πληκτρολόγηση καὶ ἐλαχιστοποιοῦν τὰ λάθη, τὸ keymangreek ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη σήμερα προσφερόμενη λύση πληκτρολόγησης πολυτονικῶν στὸ περιβάλλον Windows. Διαθέτει ἐνσωματωμένη βοήθεια ἐκμάθησης τοῦ πολυτονικοῦ καὶ μηχανισμὸ εὑρέσεως τῶν ἐγκατεστημένων στὸν ὑπολογιστὴ πολυτονικῶν γραμματοσειρῶν. Προσφέρεται δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες καὶ ἐγκατάσταση ἀπὸ τὸν ἱστοχῶρο http://www.keymangreek.gr

Πολυτονικὸ πληκτρολόγιο τῆς Microsoft

Ἐγκατάσταση

Τὸ πληκτρολόγιο «Greek (polytonic)» εἶναι διαθέσιμο σὲ ὅλα τὰ Windows 2000 καὶ XP. Γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσετε πρέπει πρῶτα νὰ τὸ ἐγκαταστήσετε καὶ μετὰ νὰ τὸ ἐπιλέξετε ἀπὸ τὴ λίστα τῶν γλωσσῶν/πληκτρολογιῶν (μὲ τὶς σημαιοῦλες) ποὺ βρίσκεται δεξιὰ στὴν κάτω μπάρα.

Γιὰ λεπτομερεῖς ὁδηγίες ἐγκατάστασης ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Μικροσόφτ, δεῖτε ἐδῶ (Windows XP)ἐδῶ (Windows 2000).

Γραφικὴ παράσταση

Σὲ κόκκινο φόντο: τὰ νεκρὰ πλῆκτρα. Σὲ παρένθεση: τί ἀποκτᾶμε χτυπῶντας τὸ πλῆκτρο καὶ μετὰ κενό. Περνῶντας πάνω ἀπὸ ἕνα σύμβολο ἐμφανίζεται ὁ ὁρισμός του (Safari, Firefox).

1. Κανονικὴ διάταξη
΅ (~)*1234567890̄ (-)*῏ (=)*Back
Tabʹ (;)*ςερτυθιοπ῀ ([)*` (])*῍ (\)*
Caps Lockασδφγηξκλ´*᾿ (')*Enter
Shift<ζχψωβνμ,.῎ (/)*Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl
2. Κεφαλαῖα
῭ (`)*!@#$%^&*()̆ (_)*῟ (+)*Back
Tab¨ (:)*΅*ΕΡΤΥΘΙΟΠι ({)*· (})*῝ (|)*
Caps LockΑΣΔΦΓΗΞΚΛ¨*῾ (")*Enter
Shift>ΖΧΨΩΒΝΜ<>῞ (?)*Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl
3. AltGr
῁*ϚϞϠ£§¤¦°±῏ι (½)*Back
Tabʹι*®¥῀ι («)*`ι (»)*῍ι (¬)*
Caps Lock΅*᾿ι*Enter
Shift©῎ι*Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl
4. AltGr + κεφαλαῖα
²³῟ι*Back
Tab·῝ι*
Caps Lock῾ι*Enter
Shift῞ι*Shift
CtrlWin KeyAltSpaceAlt GrWin KeyMenuCtrl

Σχόλια

Τὸ μεγάλο πρόβλημα αὐτοῦ τοῦ πληκτρολογίου εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Μικροσὸφτ δὲν δέχεται τὶς ἀκολουθίες νεκρῶν πλήκτρων. Ἔτσι ὅταν ἐπιθυμοῦμε καὶ πνεῦμα, καὶ τόνο, καὶ ὑπογεγραμμένη δὲν μποροῦμε ἁπλὰ νὰ πατήσουμε τὸ πλῆκτρο τοῦ πνεύματος ἀκολουθούμενο ἀπὸ αὐτὸ τοῦ τόνου ἀκολουθούμενο ἀπὸ αὐτὸ τῆς ὑπογεγραμμένης. Πρέπει καὶ τὰ τρία σημεῖα νὰ ἐπιτευχθοῦν μὲ ἕνα καὶ μόνο πλῆκτρο, καὶ γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο πρέπει νὰ ἀπομνημονεύσουμε μεγάλο ἀριθμὸ πλήκτρων, ἴσο μὲ τὸν ἀριθμὸ ὅλων τῶν δυνατῶν συνδυασμῶν.

Πληκτρολόγια γιὰ MacOS X

Πληκτρολόγιο MacOS X ἔκδοση 10.4 καὶ περαιτέρω

Ὅπως τὸ συνηθίζει, ἡ Apple προπορεύεται τῆς Μικροσὸφτ ἐπιτρέποντας ἀκολουθίες νεκρῶν πλήκτρων. Αὐτὸ διευκολύνει ὑπερβολικὰ τὴν πληκτρολόγηση στὰ ἑλληνικά.

Ἐγκατάσταση

Τὸ πληκτρολόγιο «Greek (polytonic)» εἶναι διαθέσιμο στὸ MacOS X ἀπὸ τὴν ἔκδοση 10.4 καὶ μετά. Γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιήσετε πρέπει πρῶτα νὰ τὸ ἐπιλέξετε στὴ λίστα πληκτρολογίων τοῦ ἐργαλείου International καὶ μετὰ στὸ μενοὺ γλωσσῶν/πληκτρολογιῶν (μὲ τὶς σημαιοῦλες) ποὺ βρίσκεται δεξιὰ στὴν ἄκρη τῆς πάνω μπάρας.

Γιὰ λεπτομερεῖς ὁδηγίες ἐγκατάστασης ἀπὸ Ἀμερικανὸ ἑλληνιστή, δεῖτε ἐδῶ.

Πρωταρχικὴ διάταξη

Διάταξη μὲ τὸ Shift (κεφαλαῖα) πατημένο

Λογική: οἱ ψιλὲς τῆς πρωταρχικῆς διάταξης γίνονται δασεῖες, τὸ σίγμα τελικὸ γίνεται διαλυτικὰ μὲ ὀξεία, στὴ θέση τῆς περισπωμένης βρίσκεται ἡ ὑπογεγραμμένη.

Πληκτρολόγια γιὰ Linux

Προσεχῶς.

KIPEPOS Banner
Ἄνοιγμα δεξιᾶς πλευρᾶς μόνο γιὰ ἐκτύπωση